top of page
  • pulsenavtoten

Vestre Toten står overfor krevende kutt i kommunebudsjettet


Ordfører Tonje Bergum Jahr og resten av formanskapet står ovenfor store økonomiske utfordringer i tiden fremover. Foto: Glenn A.


Formannskapet i Vestre Toten mottok en utfordrende beskjed denne uken angående kommunens økonomi. Det ble klart at det må gjennomføres ytterligere kutt i driftsutgiftene enn tidligere antatt, ifølge administrasjonen i kommunen.


Prognosene for 2024 viser allerede et merforbruk på 15–20 millioner kroner i forhold til budsjettert. Mens målet for inneværende år er å balansere budsjettet, er planen å oppnå overskudd neste år. For å realisere dette målet, må det gjennomføres kutt tilsvarende fem prosent av dagens drift, tilnærmet 50 millioner kroner.


Foto: Glenn A.


Kommunedirektør Bjørn Fauchald uttrykte bekymring for muligheten for å gjennomføre slike reduksjoner uten å redusere antall ansatte i kommunen. "I praksis bruker vi nesten hele budsjettet på lønn. Å kutte kostnader uten å redusere arbeidsstokken er nærmest utenkelig," uttalte Fauchald.


Høyre-representant Øivind Sørhusbakken advarte mot ytterligere kutt i helse, omsorg og grunnskole, og påpekte at dette kunne føre til økt arbeidspress og høyere sykefravær blant ansatte, som igjen ville bli en ekstra kostnad for kommunen.


Foto: Glenn A.


Dorthe Ødegaard Benckert fra Senterpartiet delte bekymringen og uttrykte frykt for at kvaliteten på tjenestene til innbyggerne ville lide under nye kutt. "Jeg er svært bekymret for hvilke tjenester vi kan tilby innbyggerne våre. De har allerede fått signaler om reduksjoner, og nå blir de fortalt at det ikke er tilstrekkelig," sa Benckert.


Selv om kommunen har opplevd vekst i innbyggertallet og har gjennomført investeringer i industriområder, står den overfor økonomiske utfordringer. SV-representant Ahmed Haruun Ali uttrykte bekymring for de som allerede sliter økonomisk, og understreket behovet for politisk handling for å rette opp situasjonen.


I det kommende formannskapsmøtet vil politikerne starte arbeidet med å identifisere kutt og tiltak som må settes i verk for å balansere budsjettet.

1 view0 comments

Comments


bottom of page