top of page

Tilsyn avdekker avvik hos Thune Produkter AS i Raufoss Industripark.Et tilsyn utført av brannvesenet i Vestre Toten kommune har avdekket flere avvik hos Thune Produkter AS under en inspeksjon torsdag 21. mars. Rapporten fra tilsynet indikerer at det er nødvendig med tiltak for å forbedre brannsikkerheten ved bedriften.


Blant funnene var manglende lukking av avvik fra en tidligere kontroll utført for to år siden. Brannvesenets rapport peker spesielt på avvik i den elektriske kontrollen fra 2022 som fremdeles ikke er blitt utbedret. Selv om dette avviket ikke karakteriseres som alvorlig, påpeker branninspektør Tony André Lien at det likevel er i strid med forskriftene om brannforebygging.


"Det er ikke et alvorlig avvik, men det er viktig at slike avvik blir lukket innen rimelig tid," uttaler Lien i rapporten.


Det andre avviket som ble påpekt ved tilsynet dreide seg om bedriftens manglende dokumentasjon på brannøvelser siden 2022. Til tross for muligheten for gjennomførte øvelser uten dokumentasjon, påpeker inspektøren at det er avgjørende å ha skriftlig bevis på slike aktiviteter.


Konserndirektør Rune Evensen fra Thune Produkter kommenterte situasjonen kort og understreket at bedriften jobber systematisk med brannvern, både strategisk og operativt.

Til tross for at Thune Produkter hadde flere avvik enn gjennomsnittet i denne omgangen, viser rapporter og tall fra brannvesenet i Vestre Toten en positiv trend. Antallet avvik i kommunens bedrifter har minket betydelig de siste ti årene. Fra et gjennomsnitt på 2,1 avvik per bedrift i 2013, er tallet nå redusert til 0,5 avvik per bedrift i 2023.


Branninspektør Lien uttrykker tilfredshet med utviklingen og mener at kommunen nå ligger på et godt nivå når det gjelder brannsikkerhet.


"Vi har opplevd en betydelig forbedring de siste årene. Det virker som flere bedrifter tar brannsikkerhet på alvor og er opptatt av å rette opp avvik når de oppstår," sier Lien.


Til tross for den positive trenden understreker brannvesenet viktigheten av kontinuerlig oppfølging og etterlevelse av brannsikkerhetsforskrifter for å sikre trygghet og forebygge ulykker i fremtiden.ale bedrifter.

4 views

Comments


bottom of page