top of page

Norconsult foreslår felles brann- og redningsvesen for GjøvikregionenNorconsult har på oppdrag fra Gjøvikregionen utvikling gjennomført en utredning om brann- og redningstjenesten i området. Resultatene peker mot en sammenslåing av brann- og redningsvesenet i fem kommuner, og kommunestyrene i Østre og Vestre Toten har nylig fått en orientering om dette.


Utredningen, utført av Norconsult, har sett på fordeler og ulemper ved et felles brann- og redningsvesen og konkluderer med at det er grunnlag for å jobbe videre med å få til en sammenslåing. Selv om dette ikke vil gi noen umiddelbar økonomisk gevinst, vil det kunne gi andre fordeler, ifølge utredningen.En av fordelene med et felles brann- og redningsvesen vil være bedre utnyttelse av ressursene, som igjen vil føre til en forbedret tjeneste for innbyggerne. Dette kan blant annet oppnås ved omdisponering av ressurser, for eksempel ved reduksjon av antall ledere og en større administrativ stab.


En annen positiv effekt vil være muligheten for en felles overordnet vakt, også kjent som 01-vakt, for alle kommunene. Dette kan bidra til bedre samarbeid, mer effektiv ressursutnyttelse og raskere responstid ved hendelser.


Selv om det vil være behov for å opprettholde brannstasjonene der de ligger i dag av hensyn til beredskapen, foreslår utredningen at brannstasjonen på Gjøvik ideelt sett burde vært flyttet nordover i kommunen. Dette begrunnes med krav til utrykningstid. På Raufoss, der det er en særstilling med tanke på nærheten til industriparken, vil det ikke være aktuelt å flytte brannstasjonen.


Utfordringen med å opprettholde tilstrekkelig kompetanse i brann- og redningsvesenet adresseres også i utredningen. Det vektlegges behovet for kompetanseheving og samarbeid om øvelser og opplæring mellom brannvesenene i regionen.

Selv om det foreløpig ikke er tatt noen endelige beslutninger, peker utredningen mot et felles brann- og redningsvesen som en mulig løsning for å styrke beredskapen og tjenesten til innbyggerne i Gjøvikregionen.

2 views

Comments


bottom of page